Algemene voorwaarden webshop Stichting Prins Laurent

Artikel 1 - Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de verkoper en de consument.

Artikel 2 – Definitie verkoper en consument

VERKOPER:

Stichting Prins Laurent

Paul Deschanellaan 36-38, 1030 Schaarbeek

02 243 08 97

shop@sfprlaurent.be

Ondernemingsnummer: 0460872635

CONSUMENT:

Elke natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

Artikel 3 - Het aanbod

 • Het aanbod is vrijblijvend. De verkoper is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
 • De afbeeldingen en specificaties vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Als de consument vragen heeft over het aanbod, dient deze voorafgaandelijk contact op te nemen met de verkoper.
 • Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en deze kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 Artikel 4 - De prijs

 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • De prijzen zijn van toepassing op de omschrijving van het product, niet op de indicatieve afbeeldingen die elementen kunnen bevatten die niet in het product zijn inbegrepen.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk– en zetfouten is de verkoper niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 • Leveringskosten worden apart vermeld. 

Artikel 5 – Betaling

De consument kan zijn bestelling voldoen via Bancontact of overschrijving.

Artikel 6 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

 • De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt. Er wordt enkel geleverd in België. Neem contact op met de verkoper voor een levering in het buitenland.
 • De verkoper zal trachten om een bestelling waarvan de volledige betaling werd ontvangen, te verzenden binnen de termijn van 5 werkdagen vanaf de ontvangst van de betaling. Tot dat moment blijven de producten het exclusieve eigendom van de verkoper. Deze levertermijn is indicatief. De consument kan hier geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van deze termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper de consument zo spoedig mogelijk inlichten en het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen de 14 dagen na deze kennisgeving terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Dit dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar shop@sfprlaurent.be.
 • Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product onmiddellijk retour te sturen. Het product moet met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking geretourneerd worden.
 • De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument.
 • De verkoper zal het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen werd door de verkoper. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 - Garantie

De verkoper staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen voorziet wettelijke rechten aan consumenten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Om hierop beroep te kunnen doen, is een aankoopbewijs nodig. Deze garantie geldt echter niet bij defecten door verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het product, slecht onderhoud en elk ander incorrect gebruik.

Artikel 9 – Privacybeleid

Voor persoonsgegevens die rechtstreeks door de consument aan de verkoper worden meegedeeld op het moment van de bestelling, behoudt de verkoper het recht voor om deze gegevens te verwerken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Er kunnen ook onrechtstreeks verzamelde gegevens verwerkt worden, bv. via cookies.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens kunnen persoonsgegevens altijd worden ingekeken en aangepast of geschrapt worden door de persoon in kwestie. Neem hiervoor contact op via: shop@sfprlaurent.be

Artikel 10 – Wijziging voorwaarden

In het geval dat deze algemene voorwaarden worden aangevuld door bijkomende voorwaarden, zal hier expliciet naar verwezen worden.

Artikel 11 – Klachten en geschillen

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Neem hiervoor contact op via: shop@sfprlaurent.be
 • Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de verkoper, zal de verkoper de geleverde producten kosteloos vervangen.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de verkoper. Tevens is het mogelijk om klachten te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Bij gerechtelijke geschillen is het Belgische recht van toepassing en de bevoegde rechtbank is die van de vestigingsplaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Wij gebruiken cookies om u de beste surfervaring te kunnen garanderen op onze website. Als u verder surft op deze website, gaan wij ervan uit dat u het gebruik ervan accepteert.